Snapjudge

Posts Tagged ‘Language’

ஆ – 10+1 பழமொழிகள்

In Life, Misc, Tamilnadu on திசெம்பர் 29, 2018 at 5:57 பிப

முந்தைய பதிவு: அ – பத்து பழமொழிகள்

தமிழ் எழுத்து ஆ - கோலம்: Tamil Letter A (aa) - Kolam
 1. ஆசை உள்ளளவும் அலைச்சலும் உண்டு.
 2. ஆயிரம் அரைக்காசு
 3. ஆயிரம் பசுக்களில் ஒரு பசு உதைத்துக் கொண்டால் நஷ்டமா?
 4. ஆயிரம் பொன் பெற்ற குதிரையானாலும் சவுக்கடி வேண்டும்.
 5. ஆயிரம் வித்தை கற்றாலும் உலகத்தில் ஆடம்பரம் வேண்டும்.
 6. ஆழ அமுக்கினாலும் நாழி நானாழி கொள்ளாது.
 7. ஆளைக் கண்டு ஏமாற்றுமாம் ஆலங்காட்டுப் பேய்.
 8. ஆற்று மணலை எண்ணினாலும் எண்ணலாம்; அருச்சுனன் மனைவியரை எண்ண முடியாது.
 9. ஆற்றோடே போனாலும் போவேன்; தெப்பக்காரனுக்குக் கூலி கொடுக்க மாட்டேன் என்றானாம்.
 10. ஆறு நாள் நூறு உழவிலும் நூறு நாள் ஆறு உழவு மேல்.
 11. ஆனையைத் தண்ணீரில் இழுக்கிற முதலை பூனையைத் தரையில் இழுக்குமா?

அ – பத்து பழமொழிகள்

In Lists, Tamilnadu on திசெம்பர் 25, 2018 at 4:33 பிப

அ - தமிழ் எழுத்துக் கோலம் - A - Tamil Alphabets
 1. அக்கிரகாரத்தில் ஆடு செத்தால் ஆளுக்கு ஒரு மயிர்
 2. அக்கிரகாரத்தில் பிறந்தாலும் நாய் வேதம் அறியுமா?
 3. அக்கினி மலையிலே கற்பூரம் செலுத்தியது போல்
 4. அடி போன சட்டி ஆயா வீட்டில் இருந்தால் என்ன? மாமியார் வீட்டில் இருந்தால் என்ன?
 5. அதிகாரியும் தலையாரியும் கூடி விடியுமட்டும் திருடலாம்
 6. அந்திச் செவ்வானம் அழுதாலும் மழை இல்லை
 7. அப்பம் தின்னச் சொன்னால் குழி எண்ணுவதா?
 8. அவர்களுக்கு வாய்ச்சொல்; எங்களுக்குத் தலைச் சுமை.
 9. அனகாபுரியிலும் விறகு தலையன் உண்டு
 10. அறுபது அடி கம்பம் ஏறினாலும் கீழே வந்துதான் யாசகம் வாங்க வேண்டும்.

Most Defined Word in English:

In Lists on ஜூன் 6, 2014 at 7:16 பிப

What word has the most definitions?

 1. “Set” has 464 definitions in the Oxford English Dictionary.
 2. “Run” runs a distant second, with 396.
 3. “go” with 368
 4. “take” with 343
 5. “stand” with 334
 6. “get” with 289
 7. “turn” with 288
 8. “put” with 268
 9. “fall” with 264
 10. “strike” with 250.

England’s Language in USA – Peeves: Anti-Americanisms

In India, USA, World on ஜூலை 26, 2011 at 2:09 பிப

SourceLanguage – Johnson

 1. least worst option
 2. To “wait on” instead of “wait for” when you’re not a waiter – once read a friend’s comment about being in a station waiting on a train
 3. physicality
 4. Transportation
 5. gotten
 6. “I’m good” for “I’m well”.
 7. Oftentimes
 8. “Hike” a price.
 9. Going forward
 10. “a million and a half” when it is clearly one and a half million
 11. When people ask for something, I often hear: “Can I get a…”
 12. two-time” and “three-time“. Have the words double, triple etc, been totally lost?
 13. Using 24/7 rather than “24 hours, 7 days a week” or even just plain “all day, every day”
 14. deplane“, meaning to disembark an aircraft, used in the phrase “you will be able to deplane momentarily”.
 15.  “It is what it is“.
 16.  “Touch base
 17. “leverage“. Pronounced lev-er-ig rather than lee-ver -ig. It seems to pop up in all aspects of work. And its meaning seems to have changed to “value added”.
 18. Does nobody celebrate a birthday anymore, must we all “turn” 12 or 21 or 40? Even the Duke of Edinburgh was universally described as “turning” 90 last month.
 19. Bangs” for a fringe of the hair.
 20. A half hour” instead of “half an hour”.
 21. A “heads up“. For example, as in a business meeting. Lets do a “heads up” on this issue.
 22. To put a list into alphabetical order is to “alphabetize it
 23. People that say “my bad” after a mistake.
 24.  “Normalcy” instead of “normality”
 25. burglarize
 26. bi-weekly when fortnightly would suffice 
 27. alternate” for “alternative”
 28.  “Reach out to” when the correct word is “ask”. For example: “I will reach out to Kevin and let you know if that timing is convenient”. Reach out? Is Kevin stuck in quicksand? Is he teetering on the edge of a cliff? Can’t we just ask him?
 29. You do the Math.” Math? It’s MATHS.
 30.  expiration, as in “expiration date”. Whatever happened to expiry?
 31.  “Where’s it at?” This is not more efficient or informative than “where is it?”
 32. Having an “issue” instead of a “problem”.
 33. To “medal” instead of to win a medal.
 34. I got it for free” is a pet hate. You got it “free” not “for free”. You don’t get something cheap and say you got it “for cheap”
 35. “Turn that off already“.
 36. I could care less” instead of “I couldn’t care less” has to be the worst. Opposite meaning of what they’re trying to say.

Classics

 1. Faze
 2. , as in “it doesn’t faze me”

 3. Hospitalize, which really is a vile word
 4. Wrench for spanner
 5. Elevator for lift
 6. Rookies for newcomers, who seem to have flown here via the sports pages.
 7. Guy, less and less the centrepiece of the ancient British festival of 5 November – or, as it will soon be known, 11/5. Now someone of either gender.
 8. And, starting to creep in, such horrors as ouster, the process of firing someone, and outage, meaning a power cut. I always read that as outrage.