Snapjudge

Posts Tagged ‘English language’

List of Tamil Juries for Sahitya Academy: சாகித்ய அகாடெமி ஜூரி பட்டியல்

In India, Lists, Literature, Tamilnadu on ஜூன் 1, 2012 at 8:20 பிப

சாஹித்ய அகாதெமி விருதில் நடுவர் குழுவில் இடம்பெற்றவர் யார்?

இவர்களில் எத்தனை பேர் விமர்சகர்கள்?

இலக்கிய ரசிகர்கள் என்று பெயர் எடுத்தவர் இருக்கிறார்களா?

படைப்பிலக்கியத்திலும் புனைவிலும் ஆளுமைகளா?

பத்திரிக ஆசியர்கள் உண்டா?

எவ்வளவு பேர் எவ்வித அரசியல் சார்பு கொண்டவர்கள்?

அவர்களின் கம்யூனிச, சித்தாந்த சாய்வு நிலை என்ன?

யார் தோழருக்கு நண்பர்?

 1. Dr. Abdul Rahman – அப்துல் ரெஹ்மான்
 2. Dr. E. Sundaramurthi – ஈ. சுந்தரமூர்த்தி
 3. Dr. K. S. Subramanian – கே. எஸ். சுப்ரமணியன்
 4. Dr. M. Palaniappan – எம். பழனியப்பன்
 5. Dr. R. Kumaravelu – ஆர். குமாரவேலு
 6. Dr. S. Chandra – எஸ். சந்திரா
 7. Prof. K. Chellappan – கே. செல்லப்பன்
 8. Smt. Madana Calliyani – மதன கல்யாணி
 9. Sri Kalladan – கல்லாடன்
 10. Sri Kovai Gnani – கோவை ஞானி
 11. Sri Kurinjivelan – குறிஞ்சிவேலன்
 12. Sri Samakodangi Ravi – சாமகோடங்கி ரவி
 13. Sri Tamilnadan – தமிழ்நாடன்
 14. Sri Thopil Mohamad Meeran – தோப்பில் முகமது மீரான்
 15. Sri V. Sabanayagam – வே சபாநாயகம்

 

Indian Literary Award Judges: Sahitya Akademi Jury members for Recdent Years in English Language

In India, Lists, Literature, Questions on ஜூன் 1, 2012 at 8:08 பிப

Who were part of the jury in English Language?

How the last names could impact the choice of winner selection?

Does it have a good mix of different sexes or is it just males in the Judge pool?

What was the prefix like doctor, professor, miss for the decision makers?

From Sahitya Academy website:

The books were selected on the basis of recommendations made by a Jury of three members in the concerned languages in accordance with the procedure laid down for the purpose. According to the procedure, the Executive Board declared the Awards on the basis of unanimous selections made by the Jurors or selection made on the basis of majority vote. The Awards relate to books first published during the three years immediately preceding the year of Award

Some of the distinguished Jury members:

 1. Dr. Amitava Roy
 2. Dr. E.V. Ramakrishnan
 3. Dr. Lakshmi Kannan
 4. Dr. Lakshmi Kannan
 5. Dr. Poonam Trivedi
 6. Ms. C. T. Indira
 7. Ms. Mini Krishnan
 8. Prof. G.J.V. Prasad
 9. Prof. Manju Jain
 10. Prof. Manoj Das
 11. Smt. Prema Nandkumar
 12. Sri Bhaskar Ghosh
 13. Sri Jayanta Mahapatra
 14. Sri M.L. Raina
 15. Sri Tarun Saint

 

England’s Language in USA – Peeves: Anti-Americanisms

In India, USA, World on ஜூலை 26, 2011 at 2:09 பிப

SourceLanguage – Johnson

 1. least worst option
 2. To “wait on” instead of “wait for” when you’re not a waiter – once read a friend’s comment about being in a station waiting on a train
 3. physicality
 4. Transportation
 5. gotten
 6. “I’m good” for “I’m well”.
 7. Oftentimes
 8. “Hike” a price.
 9. Going forward
 10. “a million and a half” when it is clearly one and a half million
 11. When people ask for something, I often hear: “Can I get a…”
 12. two-time” and “three-time“. Have the words double, triple etc, been totally lost?
 13. Using 24/7 rather than “24 hours, 7 days a week” or even just plain “all day, every day”
 14. deplane“, meaning to disembark an aircraft, used in the phrase “you will be able to deplane momentarily”.
 15.  “It is what it is“.
 16.  “Touch base
 17. “leverage“. Pronounced lev-er-ig rather than lee-ver -ig. It seems to pop up in all aspects of work. And its meaning seems to have changed to “value added”.
 18. Does nobody celebrate a birthday anymore, must we all “turn” 12 or 21 or 40? Even the Duke of Edinburgh was universally described as “turning” 90 last month.
 19. Bangs” for a fringe of the hair.
 20. A half hour” instead of “half an hour”.
 21. A “heads up“. For example, as in a business meeting. Lets do a “heads up” on this issue.
 22. To put a list into alphabetical order is to “alphabetize it
 23. People that say “my bad” after a mistake.
 24.  “Normalcy” instead of “normality”
 25. burglarize
 26. bi-weekly when fortnightly would suffice 
 27. alternate” for “alternative”
 28.  “Reach out to” when the correct word is “ask”. For example: “I will reach out to Kevin and let you know if that timing is convenient”. Reach out? Is Kevin stuck in quicksand? Is he teetering on the edge of a cliff? Can’t we just ask him?
 29. You do the Math.” Math? It’s MATHS.
 30.  expiration, as in “expiration date”. Whatever happened to expiry?
 31.  “Where’s it at?” This is not more efficient or informative than “where is it?”
 32. Having an “issue” instead of a “problem”.
 33. To “medal” instead of to win a medal.
 34. I got it for free” is a pet hate. You got it “free” not “for free”. You don’t get something cheap and say you got it “for cheap”
 35. “Turn that off already“.
 36. I could care less” instead of “I couldn’t care less” has to be the worst. Opposite meaning of what they’re trying to say.

Classics

 1. Faze
 2. , as in “it doesn’t faze me”

 3. Hospitalize, which really is a vile word
 4. Wrench for spanner
 5. Elevator for lift
 6. Rookies for newcomers, who seem to have flown here via the sports pages.
 7. Guy, less and less the centrepiece of the ancient British festival of 5 November – or, as it will soon be known, 11/5. Now someone of either gender.
 8. And, starting to creep in, such horrors as ouster, the process of firing someone, and outage, meaning a power cut. I always read that as outrage.