Snapjudge

Posts Tagged ‘Conversation’

Short Films based on S Ramakrishnan Stories: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் குறும்படங்கள்

In Literature, Movies, Tamilnadu on ஜூன் 21, 2012 at 3:02 முப

1. வீட்டுக்கணக்கு – நாளைய இயக்குநர்

2. இயக்குநர் பாலா – அவன் இவன் திரைப்படம்: நகைச்சுவை

3. இயக்குனர் ஜீவா – உன்னாலே உன்னாலே திரைப்படம்: காதல்

4. வாழ்க்கை – எந்திரமும் ஆன்மிகமும்

5. கர்ண மோட்சம் – கூத்துக் கலைஞர்களின் இன்றைய நிலை

6. புன்னகை விற்பனைக்கு – மேஜைக் காதல் சிறுகதை

Anjum Rajabali Recommended books

In Books, Lists, Movies, USA on ஜூன் 25, 2009 at 1:51 பிப

Earlier: Anjum Rajabali Recommended films

1. “The Art of Dramatic Writing”, by Lajos Egri (first published in 1943, this excellent book by a teacher of playwriting captures all the essentials of what constitutes good drama)

2. “The Hero With a Thousand Faces”, by Joseph Campbell (while this is not a writing text, it is a study of world mythologies which expose us to the rhythms of our characters’ journeys based as this pattern is in a deep understanding of the human unconscious. A seminal and precious work for every screenwriter.)

3. “Screenwriting 434″, by Lew Hunter (Regarded as one of the most respected teachers of screenwriting in America, Hunter has adapted his course at UCLA, where he was the head of the screenwriting department, into this lucid book with a classroom approach.)

4. “Story”, by Robert McKee (regarded as America’s most influential screenwriting guru, McKee’s understanding of mainstream Hollywood narrative is impeccable. Unfortunately, that is all that this is good for really.)

5. “Poetics”, by Aristotle (Leon-Golden edition. Strongly recommended)

6. “Tools of Screenwriting”, by David Howard (Interesting approach to writing. Nice book.)

7. “Writing the Character-Centred Screenplay”, by Andrew Horton (Desirable)

8. “Adventures in the Screen Trade”, by William Goldman (Enjoyable insights into the industry mentality)

9. “Alternative Scriptwriting”, by Jeff Rush and Ken Dancyger (Interesting examples of departures. Not necessarily always useful, though.)

10. “Four Screenplays”, by Syd Field (Good format. Nice intereviews with the writers of those four films.)

11. “The Craft of the Screenwriter”, by Joel Brady (Detailed interviews with six greats. A good read.)

Note: Around half a dozen books a year are released on screenwriting, most of them from the US. Reading too many ‘to-do’ books can confuse you and undermine your free-thinking. However, in-depth interviews with screenwriters are always useful.

Anjum Rajabali Recommended films:

In India, Lists, Movies, USA on ஜூன் 23, 2009 at 1:19 பிப

1. Chinatown (Dark theme, complex characters, tragic ending, difficult screenplay. But, one of the finest to come out of Hollywood)

2. Casablanca (Regarded as one of the best screenplays from Hollywood. So simple as to be almost elementary. Definitely worth studying closely.)

3. 12 Angry Men (A tightly-structured screenplay entirely placed in a single room. Notice the arcs of transformation of different characters.)

4. It’s a Wonderful Life (The reluctant hero, who is capable of exemplary heroism. And of course a compelling theme. Trivia: The idea for this script came from a Christmas greeting card!)

5. Fugitive (Quite a definitive thriller. Very clear structure and defined motives even as the intentions change with the growth of the character – including a definite mid-point where his response to his situation undergoes a sharp reversal. Disappointing action climax, though.)

6. Witness (Good combination of premise and theme.)

7. Zodiac (Another way of crafting a thriller, elaborate and open-ended, in a way.)

8. Amores Perros (Three separate stories linked only by their theme and by an individual incident.)

9. Children of Heaven (You don’t need a universally BIG premise for a touching story. It can be merely about a lost pair of shoes, but the effect of that on the characters has to be strong.)

10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Written by one of Hollywood’s most interesting contemporary screenwriters, this very unusual premise has been structured in a most energetic and involving way. See all of Charlie Kaufman’s films.)

11. Big Fish (Tim Burton’s experiments with narratives continues. What is fantasy, and what is reality? After a while, does it matter really?)

12. Sweet Sixteen (Ken Loach’s touching, rousing and heart-rending account of a boy in Ireland. See all of Ken Loach’s films.)

13. Dead Girl (Telling the story of one dead person from the povs of different characters who knew her, and how character is revealed thus.)

14. The Machinist (A character believes his delusions to be reality. Quite well done.)

15. Cronicas (A dramatic but incisive and uncompromising story about how media-persons manipulate reality with tragic consequences.)

16. No Man’s Land (An entire screenplay loaded with huge ethnic conflict depicted entirely in a narrow, tense space during a war.)

17. Amadeus (Powerful theme of envy, keeping your sympathies entirely with the envious protagonist who is an anti-hero. Excellent opening sequence.)

18. Verdict (Rather compelling script of how a character rises from the ashes to some glorious heroic victory.)

19. Battle of Algiers (A bold powerful and different way of telling a story. While it is made to look like a documentary, it is actually a feature film and was entirely scripted.)

20. Deewaar (One of the better scripted Hindi films. Good to study.)

21. Aakrosh (Notice the transformation of the character, as the plot intensifies. While telling the front-story of the lawyer and his case, the script brings out the exploitation of tribals so effectively.)

22. Jo Jeeta Wohi Sikander (Once again, notice the arc of the character.)

23. And another 100 that you already know about or will discover. Watch as many films as you can!

Top Tamil Twitter users (by status update numbers)

In Blogs, Lists, Technology on ஜூன் 11, 2009 at 7:29 பிப

 1. Vijay (scanman) :: 12,304
 2. .:dYNo:. (dynobuoy) :: 7531
 3. anbudan_BALA (anbudan_BALA) :: 7,170
 4. Shankar Ganesh (shankargan) :: 6,828
 5. nchokkan (nchokkan) :: 5,606
 6. PriyaRaju (PriyaRaju) :: 5,347
 7. narain (narain) :: 4,886
 8. Ivan Sivan (ivansivan) :: 4,275
 9. ajinomoto (99% MSG) (ajinomotto) :: 3,845
 10. Balaji (snapjudge) :: 3,765
 11. Ganesh Chandra (gchandra) :: 3.429
 12. elavasam (elavasam) :: 2,909
 13. Prakash (icarusprakash) :: 2,722
 14. Ravi (ravidreams) :: 2,450
 15. Bruno Mascarenhas (spinesurgeon) :: 2,435
 16. Mayooresan (mayooresan) :: 2,081

Most Annoying Phrases of All Time

In Life, Misc, USA on ஏப்ரல் 2, 2009 at 2:25 முப

Complete List: Salon

 1. Smile.
 2. Chill Out.
 3. Sweet!
 4. It’s all good.
 5. Everything happens for a reason.
 6. Don’t go there.
 7. Let’s touch base.
 8. Dude…
 9. No offense but…
 10. Classy!
 11. You rock!
 12. Sorry but (fill in the blank)
 13. I’m not going to lie…
 14. Um, can we talk?
 15. Wait till your father gets home.
 16. It is what it is.
 17. Due diligence.
 18. Just kiddding!
 19. So what do you do?
 20. “You know what you should do?”
 21. Well, that’s different.
 22. To be honest….